Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 2il a’r 3ydd yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson ymddangosodd dros 300 o ddisgyblion o ysgolion uwchradd ledled y sir ar y llwyfan.

 

IMG 2030

Cerddorfa Linynnol

 

Mae’r mwyafrif o’r grwpiau canolradd yn ymarfer yn wythnosol ar nos Lun, ac roedd y cyngherddau’n gyfle i arddangos ffrwyth dau dymor caled o waith gan y disgyblion a’u hathrawon.

 

IMG 2025

Ensemble Gitâr Clasurol

 

Ymddangosodd pedwar o grwpiau yn y cyngerdd cyntaf (Grŵp Offer Taro, Ensemble Gitâr, Côr Telynau a Cherddorfa Linynnol) a chyflwynwyd ystod eang o arddulliau cerddorol, gan gynnwys ffefrynnau ‘pop’ a ‘soul’, cerddoriaeth werin Cymru, a chlasuron cerddorol.

 

IMG 2012

Ensemble Telynau

 

IMG 2020

 Ensemble Offer Taro

 

Roedd yr ail gyngerdd yn cynnwys ensemble newydd - sef y Band Chwyth Canolradd. Eleni penderfynodd y Gwasanaeth Cerdd uno’r ddau grŵp oedd yn bodoli eisoes (sef y Band Pres a’r Ensemble Chwythbrennau Canolradd) er mwyn rhoi cyfle i’r disgyblion gael profiad o Fand Chwyth Symffonig ar lefel ganolradd. Profodd hyn yn lwyddiant ysgubol, a chafodd y gynulleidfa wledd o chwarae safonol. Bydd y profiad yn sylfaen gadarn i’r disgyblion canolradd pan fyddant, gobeithio, yn symud ymlaen i’r Band Chwyth Hŷn. Perfformiwyd ystod o gerddoriaeth yn ystod y noson, a hyn yn cynnwys detholiad o allan o’r sioe gerdd ‘Wicked’, a rhai o ganeuon diweddar ‘One Direction’.

 

IMG 2055

Band Chwyth Canolradd

 

Roedd y cyngerdd hefyd yn lwyfan i ddoniau tri unawdydd o blith ein grwpiau hŷn. Cafwyd perfformiadau ardderchog gan Sophie McLaughlin (Ffliwt), Catrin Soons (Clarinet) a Rhodri Thomas (Trombôn).

Llongyfarchiadau i bawb, yn ddisgyblion a staff, ar lwyddiant noson wych o gerddoriaeth!